มมร ล้านนา: ร่วมทำบุญสลากภัตวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา มอบหมายให้พระมหาสกุล มหาวีโร, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมทำบุญถวายทานสลากภัต ปีที่ 94 วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่