มมร ล้านนา: วันภาษาไทย

วันที่ 21 กรกฏาคม 2566 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการวันภาษาไทย ถวายรายงานโดย พระครูปริยัติกิติวิมล, ดร. ประธานหลักสูตรภาษาไทย ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติยมโดม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา