มมร ล้านนา: วันสถาปนามหาวิทยาลัยปีที่ ๑๒๙ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร.รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี และผศ.ดร.อุเทน ลาพิงค์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย เข้าเฝ้ารับเสด็จเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและร่วมงานเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปีที่ ๑๒๙ ณ อาคารธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม