มมร ล้านนา: วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนา “เรื่องหนึ่งเดียวคือแม่ เนื่องในเทศกาลวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖” โดย พระมหาเจริญ กตปญฺโญ อาจารย์/หัวหน้าฝ่ายการจัดการศึกษา

ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา นำบุคลากร และนักศึกษา ประกอบพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

โอกาสนี้ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำบุคลากร และนักศึกษา ปฏิบัติธรรม เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU ๔