มมร ล้านนา: วิชาประวัติศาสตร์ล้านนา นำนักศึกษาทัศนศึกษา เวียงกุมกาม

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 อาจารย์ มงคลชัย สมศรี อาจารย์ประจำวิชาประวัติศาสตร์ล้านนา นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองชั้นปี 4 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ทัศนศึกษา ประวัติศาสตร์ล้านนา เมืองโบราณเวียงกุมกาม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่