มมร ล้านนา: ศึกษาดูงานการเปิดการเรียนการสอนและจัดการหลักสูตรระยะสั้น

วันที่ 29 มกราคม 2567 พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เข้าศึกษาดูงาน การเปิดการเรียนการสอนและจัดการหลักสูตรระยะสั้น ภาษาไทยหรับนักศึกษาต่างชาติ กับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาเขตเชียงใหม่