มมร ล้านนา: ศึกษาดูงานศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษสู่ความยั่งยืน

วันที่ 10 มกราคม 2567 พระมหาวีระศักดิ์ สุรเมธี ผศ.ดร. อาจารย์ประจำ มมร.วิทยาเขตล้านนา ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ศึกษาดูงาน ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษสู่ความยั่งยืน เพื่อนำองค์ความรู้ เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรเกษตรสุขภาพรักษ์สิ่งแวดล้อม ไปปรับใช้ ในวิถีชีวิต และในหน้าที่การงาน เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ต่อไป