มมร ล้านนา: สวดพระอภิธรรมศพ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

พระเทพวัชรเมธี,ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มอบหมายให้ พระครูสุธีจริยวัฒน์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีล้านช้าง และพระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ อาจารย์ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ในนาม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ ศาลา 4 วัดคูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00-15.00 น.