มมร ล้านนา: สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย พระครูวินัยธรสัญชัย ญาวีโร, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ตรวจเยี่ยมห้องสอบ ปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตามนโยบายห้องสอบสีขาว