มมร ล้านนา: สอบปลายภาคการศึกษา 1/2565

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา สอบปลายภาคการศึกษา 1/2565 เน้นห้องสอบสีขาว สอบวันแรกเรียบร้อยปกติ โดยการจัดสอบระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2565