มมร ล้านนา: สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ป.โท

วันที่ 25 มีนาคม 2566 คณาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ป.โท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ป.โท รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จำนวน 4 รูป/คน และรุ่นที่ 2 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 3 บท จำนวน 1 คน ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณแสง จันทร์งาม MBU 3