มมร ล้านนา: สอบวิพากษ์บัณฑิตนิพนธ์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ ๔

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ดร.อรรถพงษ์ ผิวเหลือง อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาไทย เชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นคณะกรรมการสอบวิพากษ์บัณฑิตนิพนธ์  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ ๔ ระดับชั้นปี ๑-๓ เข้าร่วมกิจกรรมสังเกตุการนำสนองานดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU ๔