มมร ล้านนา: สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้บริหาร

ในการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านนา ณ ประชุมพระราชพิศาลมุนี MBU 1