บัณฑิตวิทยาลัย: สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วันที่ 17 มีนาคม 2566 คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 3 บท ของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ป.โท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จำนวน 3 คน ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณแสง จันทร์งาม MBU 3