มมร ล้านนา: สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง

วันที่ 7 กรกฏาคม 2565 พระกิตติวิมล เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ – อำเภอหางดง(ธ) เป็นประธานกล่าวให้โอวาทเปิดโครงการประชุมสัมมนา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่1-3 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

โอกาสนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง ในสถานศึกษาทั่วภาคเหนือ ที่นักศึกษา มมร วิทยาเขตล้านนา ฝีกปฏิบัติการสอน เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว ณ อาคารปฏิบัติธรรม อ.อ.ป. วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่