มมร ล้านนา: สัมมนาวิชาการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร์ ตามรูปแบบ OutcomeBaseEducation-OBE

โครงการสัมมนาวิชาการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร์ ตามรูปแบบ OutcomeBaseEducation-OBE ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว ระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2565 ในการนี้ พระเดชพระคุณพระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมตตาเดินทางมาเป็นองค์ประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรจากทุกวิทยาเขต วิทยาลัย

 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา โดย พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี บุคลากร นักศึกษาของวิทยาเขตล้านนา เป็นเจ้าภาพดำเนินการต้อนรับบุคลากรจากทุกวิทยาเขต วิทยาลัย