มมร ล้านนา: สัมมนาและศึกษาดูงานในหัวข้อ “ภาวะผู้นำกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” มมร.วิทยาเขตอีสาน

วันที่ 7 มกราคม 2566 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและกล่าวต้อนรับ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน รุ่นที่ 10 โดยการนำของ พระครูสุธีจริยวัฒน์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น

โอกาสนี้ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นผู้ดำเนินรายการ สัมมนาในหัวข้อ “ภาวะผู้นำกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย พระมหาสกุล มหาวีโร, ผศ.ดร.  ศ.ดร.พศิน แตงจวง ดร.ชาลี ภักดี

และนักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา วิทยาเขตล้านนา เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว ณ ห้องประชุมอาคารเรียน 2 ส่วนขยาย มมร วิทยาเขตล้านนาสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่