มมร ล้านนา: อบรมการจัดทำ มคอ. 2

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงการออกแบบและบริหารหลักสูตร ตามมาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติ กิจกรรมที่ 3 เรื่อง”การจัดทำ มคอ. 2″ ระหว่างวันที่ 10 -12 มกราคม 2567 ณ โรงแรมไมด้าแกรนด์ ทวารวดีนครปฐม