มมร ล้านนา: อบรมปฏิบัติธรรมกรรมฐานนักศึกษาปี 4

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 พระมหาวราสะยะ วารสโย, ดร. ป.ธ. 9 อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมปฏิบัติธรรมกรรมฐานให้กับนักศึกษาปี 4 คณะศึกษาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธวจนวราภรณ์ MBU 4