มมร ล้านนา: อบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2565

วันที่ 7 กรกฏาคม 2565 พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์,ดร. เจ้าคณะภาค 6-7(ธ) รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวให้โอวาทเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2565 (พระสอนศีลธรรมใหม่ และพระสอนศีลธรรมเดิม) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

 

ในโอกาสนี้กล่าวต้อนรับโดยพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน – แม่ฮ่องสอน(ธ) และกล่าวถวายรายงานโดย ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มมร วิทยาเขตล้านนา ผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom) ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ แสง จันทร์งาม MBU 3 มมร วิทยาเขตล้านนา