มมร ล้านนา: อบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (พระสอนศีลธรรมใหม่) ประจำปี 2565

วันที่ 6 กรกฏาคม 2565 พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (พระสอนศีลธรรมใหม่) มมร.วิทยาเขตล้านนา ประจำปี 2565

ในโอกาสนี้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มมร วิทยาเขตล้านนา เป็นวิทยากรถวายความรู้ให้กับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (พระสอนศีลธรรมใหม่) ประจำปี 2565 ดังกล่าว ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ MBU 2