มมร ล้านนา: อบรมภาษาอังกฤษ CEFR ครั้งที่ 1

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา กล่าวให้โอวาท นักศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านนา ที่สนใจเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ CEFR ครั้งที่ 1 วิทยากรโดย WIKKIE ENGLISH ACADEMY

โอกาสนี้ พระมหามนตรี อธิกาโร อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษ มมร.วิทยาเขตล้านนา เป็นผู้ประสานงานอำนวยการ สนับสนุนการอบรมภาษาอังกฤษ CEFR ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU 4