มมร ล้านนา: อบรมภาษาอังกฤษ CEFR ครั้งที่ 3

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 พระมหามนตรี อธิกาโร อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษ มมร.วิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านนา ที่สนใจเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ CEFR ครั้งที่ 3 วิทยากรโดย WIKKIE ENGLISH ACADEMY ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU 4