มมร ล้านนา: อบรมภาษาอังกฤษ CEFR ครั้งที่ 2

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 พระมหามนตรี อธิกาโร อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านนา ที่สนใจเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ CEFR ครั้งที่ 2 วิทยากรโดย WIKKIE ENGLISH ACADEMY ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU 4