มมร ล้านนา: อบรมเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีให้คณาจารย์

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นิมนต์ พระพิทักษ์ ฐานิสฺสโร, ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และเชิญ นางสาวสุริษา วุฒิอิ่น เจ้าหน้าที่ห้องสมุด เป็นวิทยากรอบรมเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีให้คณาจารย์ การใช้โปรแกรม Socrative การทำข้อสอบ ออนไลน์, Chat GPT, ห้องสมุดแนะนำการเข้าห้องสมุดออนไลน์ (E-Library) ในการสืบค้นข้อมูล นายบุญนำ  สุนามถาวร นักทรัพยากรบุคคล แนะนำการใช้โปรแกรม canva และ Tatuga classroom ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4303 อาคาร MBU 4