มมร ล้านนา: อัตราค่าเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 64