มมร ล้านนา: เตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานการสอนภาษาอังกฤษ

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ประธานโอวาทเปิดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อม (ปรับพื้นฐาน) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

โอกาสนี้ รองอธิการบดี เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง การเรียนให้ประสบผลสำเร็จ : มมร.วิทยาเขตล้านนา โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ ดูแลสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย “ให้ความรักก่อนให้ความรู้”