มมร ล้านนา: เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ ก.พ. 2567

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 คณาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เชิญ รศ.อัครชัย ชัยแสวง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย เป็นวิทยากร วันแรกติวสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย ให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจ เพื่อเตรียมความพร้อม สอบ ก.พ. 2567 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU 4