มมร ล้านนา: เปิดการเรียนการสอนตามปกติ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ประกาศเรื่อง เปิดการเรียนการสอนตามปกติ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

(ฉบับที่ 3)

————————–