มมร ล้านนา: เปิดประชุม ชมรม Monk Chat Program

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร.รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาท เปิดการประชุม ชมรม Monk Chat Program ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์