มมร ล้านนา: เปิดวันแรกสอนปรับพื้นฐานสาขาวิชาการปกครอง

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา สอนปรับพื้นฐาน นักศึกษาปี 1 – ปี 4 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารเรียน 2 มมร.วิทยาเขตล้านนา (สันกำแพง)