มมร ล้านนา: เรียนปรับพื้นฐาน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นักศึกษาชั้นปี 1 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย เรียนปรับพื้นฐาน ประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นักศึกษาชั้นปี 1 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา เรียนปรับพื้นฐาน ห้อง 4206 อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นักศึกษาชั้นปี 1 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง ห้อง 4201 อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์

1

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภภาษาอังกฤษ จัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ในการนี้คณาอาจารย์ได้นำนักศึกษาชั้นปี 1 ร่วมประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล เสาหลักเมืองเชียงใหม่ เพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ดังกล่าว

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร.รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “การบริหารจิตสู่ความสำเร็จทางการศึกษา” ในการเรียนปรับพื้นฐาน นักศึกษาปี1 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม MBU 4 อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม/ตามรอยวรรณคดีโคลงนิราศหริภุญชัย หอพญาเม็งราย อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

เครดิตภาพ : อ.กิตติคุณ ภูลายยาว