มมร ล้านนา: เสวนาวิชาการ พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง

วันที่ 26 กรกฏาคม 2565 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสังศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ได้จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง“เสวนาทางการเมือง” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง สอนโดย อาจารย์สรวิศ พรมลี ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์