มมร ล้านนา: แนะนำการใช้ระบบ Thai-Jo สำหรับกองบรรณาธิการ

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ผศ.ดร.อุเทน ลาพิงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา พร้อมด้วย นายบุญนำ สุนามถาวร นักทรัพยากรบุคคล แนะนำการใช้ระบบ Thaijo สำหรับกองบรรณาธิการ จัดทำวารสารล้านนาวิจัยปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ณ ห้องประชุมพระราชพิศาลมุนี MBU ๑