มมร ล้านนา: แนะแนวการศึกษาต่อ ปี 2567 จังหวัดตาก

วันที่ 7- 8 พฤศจิกายน 2566 พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน อาจารย์ประจำ วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุเทศ ลาพิงค์ อาจารย์ประจำ วิทยาเขตล้านนา นายบุญนำ สุนามถาวร นักทรัพยากรบุคคล นายจิรทัศน์ เนธิบุตร นักวิชาการศึกษา และตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ใน”โครงการพาน้องเรียน” รอบที่ 2″ ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2566 แนะแนวการศึกษาต่อปี 2567 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จำนวน 6 โรงเรียน ซึ่งแต่ละโรงเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ความสนใจสมัครเข้าเรียน มมร.วิทยาเขตล้านนา จำนวนมากประกอบด้วย

1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก

2. โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม อ.แม่ระมาด จ.ตาก

3. โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

4. โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

5. โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

6. โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก