มมร ล้านนา: แนะแนวการศึกษาต่อปี 2566

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 อาจารย์ ดร.ชาลี ภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาพร้อมด้วยคณะทีมแนะแนว และนักศึกษา ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี นักเรียนสนใจพร้อมที่จะสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วยจำนวน 3 โรงเรียน 1.โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 2.โรงเรียนสหมิตรวิทยา 3.ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกัลยาณิวัฒนา อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่