มมร ล้านนา: แนะแนวการศึกษาประจำปี 2567 ให้กับผู้นำปกครองท้องที่อำเภอจอมทอง

วันที่ 4 มกราคม 2567 พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน พร้อมด้วย อาจารย์วรยุทธ สถาปนาศุภกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา แนะแนวการศึกษาประจำปี 2567 ให้กับผู้นำปกครองท้องที่อำเภอจอมทอง ได้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ในการประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่