มมร ล้านนา: แนะแนวการศึกษาประจำปี 2567 ให้กับผู้นำปกครองท้องที่อำเภอเมืองเชียงใหม่

วันที่ 11 มกราคม 2567 อาจารย์วรยุทธ สถาปนาศุภกุล อาจารย์มงคลชัย สมศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา แนะแนวการศึกษาประจำปี 2567 ให้กับผู้นำปกครองท้องที่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ในการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่