มมร ล้านนา: แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปี 2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 อาจารย์วรายุทธ สถาปนาศุภกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตล้านนา ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อให้กับ ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบวกค้าง ณ ประชุมสภาเทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่