มมร ล้านนา: แนะแนวการศึกษาต่อ ปี 2567 จังหวัดตาก ครั้งที่ 2

วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2566 พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน อาจารย์ประจำ วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุเทน ลาพิงค์ อาจารย์ประจำ วิทยาเขตล้านนา นายบุญนำ สุนามถาวร นักทรัพยากรบุคคล และตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ใน”โครงการพาน้องเรียน” รอบที่ 2″ ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2566 แนะแนวการศึกษาต่อปี 2567 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ครั้งที่ 2 จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย

1. โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม อ.แม่ระมาด จ.ตาก

2. โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก

3. โรงเรียนพบพระวิทยาคม อ.พบพระ จ.ตาก

4. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 อ.พบพระ จ.ตาก

5. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55

6. โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม