มมร ล้านนา: แสดงความยินดี ผศ.ดร.อุเทน ลาพิงค์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อุเทน ลาพิงค์ อาจารย์ประจำ วิทยาเขตล้านนา ได้รับความเห็นชอบมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาปรัชญา