มมร ล้านนา: โครงการค่ายคุณธรรมและสืบสานงานผ้าปวากาเกอะญอ

วันที่ 10 มกราคม 2567 นายจิรทัศน์ เนธิบุตร นักวิชาการศึกษา ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตล้านนา พร้อมคณะวิทยากรวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ให้บริการวิชาการ เป็นวิทยากรอบรมโครงการค่ายคุณธรรมและสืบสานงานผ้าปวากาเกอะญอ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 100 คน โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า มศว แม่แจ่ม ระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2567 ฝึกนักเรียนทำกิจกรรม บวร “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ศึกษาแห่งเรียนรู้ในชุมชนบ้านแม่กลางหลวง ณ พุทธอุทยานแม่กลางหลวง(ปาเกอญาราม) ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่