มมร ล้านนา: โครงการติดตามนิเทศและพัฒนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

วันที่ 18 มกราคม 2567 พระครูปริยัติกิตติวิมล,ดร. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย เป็นประธานกล่าวให้โอวาท นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ และการสอนสังคมศึกษา)โครงการติดตามนิเทศและพัฒนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา กิจกรรมที่ 2 มัชฌิมนิเทศ (ชั้นปีที่ 3)

โอกาสนี้ ดร.ชาลี ภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “วิธีการการจัดกิจกรรมชั้นเรียนและการจัดการพฤติกรรมนักเรียนตามแผนสมรรถนะ” ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU 4