มมร ล้านนา: โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ณ วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ อำเภอสารภี จังหวัดเชียใหม่ จัดโดยสาขาวิชาการปกครองให้กับนักศึกษา ภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ทั้งนี้เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์ ลงในพื้นที่เครือข่ายชุมชน

เครดิตภาพ : อ.มงคลชัย สมศรี