มมร ล้านนา: โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (หลักสูตร 4) คณะศึกษาศาสตร์

วันที่ 27 เมษายน 2565 พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์(รก.) เป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาทโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (หลักสูตร 4) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย , สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ณ ห้องประชุม พระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU 4