มมร ล้านนา: โครงการปรับพื้นฐานทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษานักศึกษา สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ประจำปี 2566

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี, ผศ.,ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทเปิดโครงการปรับพื้นฐานทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษานักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ประจำปี 2566 กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2566

เพื่อการเตรียมตัวก่อนเข้าศึกษาต่อ ภายใต้หัวข้อ “สังคมอุดมศึกษา สังคมศึกษา” มมร. ล้านนา พัฒนาทักษะเดิม (Upskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) เพื่อปรับ “นักศึกษาใหม่” ให้เปลี่ยนทันโลกและแลกเปลี่ยนรู้อย่างสร้างสรรค์ กับกิจกรรมสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ (MBU 4)