มมร ล้านนา: โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 5 กิจกรรมวันแรก

วันที่ 1 เมษายน 2565 พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา(รก.) เป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาสโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ (MBU4)

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มมร.วิทยาเขตล้านนา กล่าวต้อนรับและให้ข้อคิดในนามของผู้บริหาร และมอบชุดตรวจ ATK จำนวน 200 ชุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ส.ส.ศรีนวล บุญลือ ศิษย์เก่ามมร.วิทยาเขตล้านนา ให้กับอาจารย์และนักศึกษาในงานวันนี้

เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ให้เกียรติบรรยายโดย

1. ผศ.ดร.กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่บรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาตนเองสู่วิถีความเป็นครู”

2. ดร.ชาลี ภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษาบรรยายพิเศษ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพและการสอบบรรจุครูผู้ช่วย/ข้าราชการ เรื่อง “Growth Mindset สู่เส้นทางอาชีพในอนาคต (วิชาชีพครู)”