มมร ล้านนา: โครงการปุพพเปตพลี สืบสานประเพณีเดือนสิบสองล้านนา ประจำปี 2565

วันที่ 16 กันยายน 2565 พระมหามนตรี อธิกาโร อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัยโครงการปุพพเปตพลี สืบสานประเพณีเดือนสิบสองล้านนา ประจำปี 2565

กิจกรรมของโครงการจัดให้มีการเดินขบวนแห่กัณฑ์เทศน์แบบล้านนา ร่วมทำบุญโดยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกสาขาวิชา ฟังเทศน์พื้นเมือง 1 กัณฑ์

จัดโดยคณะกรรมการนักศึกษาภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

 

ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม  อาคารพระพุทธวจนวราภรณ์ (MBU 4)