มมร ล้านนา: โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 8

วันที่ 3 กันยายน 2565 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ,ผศ.ดร.รองอธิบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วย พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวิโร, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์(รก.) และคณาจารย์ มมร.วิทยาเขตล้านนา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น