มมร ล้านนา: โครงการพัฒนาสมรรถนะเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพครู

วันที่ 20 มีนาคม 2566 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดโครงการ”พัฒนาสมรรถนะเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพครู” ให้กับนักศึกษา ชั้นปี 3 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU 4